SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Materská škola - kronika

Kronika

Materská škola Veľké Držkovce

Kroniku Materskej školy vo Veľkých Držkovciach začala písať riaditeľka materskej školy Oľga Obertová, narodená 2. Decembra 1926, bytom v Bánovciach nad Bebravou, v časti Horné Ozorovce. K vykonávaniu učiteľky nadobudla si štúdiom popri zamestnaní potrebné pedagogické vzdelanie pre učiteľky materských škôl ukončené s maturitou. Na tunajšiu materskú školu nastúpila 1. Septembra 1973 a odvtedy do tunajšej obce dochádza.

MŠ r. 1974

MŠ r. 1974

Vznik materskej školy - rok 1946

Prvým dokladom o zriaďovaní Materskej školy v Dolných Držkovciach je uznesenie MNV v Dolných Držkovciach z 9. Marca 1946. Vtedy na všeobecnú žiadosť rodičov detí z obcí Dolné a Horné Držkovce bolo prijaté uznesenie MNV o zriadení Štátnej detskej opatrovne v Dolných Držkovciach. Návrh MNV bol prostredníctvom Štátnej ľudovej školy v Dolných Držkovciach a školského inšpektorátu predložený na schválenie Povereníctvu školstva a osvety v Bratislave.

Povereníctvo školstva a osvety so súhlasom Povereníctva financií zriaďuje ešte podľa maďarského zákonného článku XV/1891 Štátnu detskú opatrovňu v Dolných Držkovciach s vyučujúcim jazykom slovenským. Toto rozhodnutie bolo vydané PŠO 15.11.1946 so spiatočnou platnosťou od 1.10.1946. Podľa schválených archívnych dokumentov v školskom inšpektoráte bola Štátna detská opatrovňa oficiálne otvorená 16. Decembra 1946 s počtom 22 žiakov. Štátna detská opatrovňa bola umiestnená v obecnom dome, v ktorom učebňu tvorila jedna miestnosť rozmerov 4x4 metre. Bola to miestnosť po zrušenej nemeckej škole.

Prvou detskou opatrovateľkou bola Povereníctvom školstva a osvety ustanovená Zuzana Šulovská, slobodná, zo susednej obce Ruskovce. Upratovačkou bola Eva Hrušovská za mesačnú odmenu 150,- Kčs. Zuzana Šulovská vykonávala túto funkciu len do septembra 1947, kedy z týchto služieb odišla. Jej zástupkyňou bola Františka Ševelová, tiež zo susednej obce Ruskovce. Upratovačkou je vedená Magdaléna Kotianová.

Nezachovali sa archívne dokumenty, podľa ktorých by sadalo presne vymenovať učiteľky, ktoré na tejto škole pôsobili. Podarilo sa zistiť, že od septembra 1948 bola učiteľkou Materskej školy v Dolných Držkovciach Alica Valachová, ktorá prišla z Dobrej. Alica Valachová podľa záznamov na školskom inšpektoráte ušla z Materskej školy v Dolných Držkovciach 13.11.1948. So sebou zobrala i kľúč od skríň. Riaditeľstvo materskej školy po nej mala prevziať Vilma Doválová, učiteľka na Národnej škole v Dolných Držkovciach, ktorá bola poverená vykonávaním aj tejto funkcie. Alica Valachová až po viacerých zákrokoch školského inšpektora v Bánovciach nad Bebravou prišla až 16. mája 1949 odovzdať inventár materskej školy.

Od 2. marca 1949 nastúpila ako výpomocná učiteľka na Materskú školu v Dolných Držkovciach Brigita Kmeťová, slobodná, narodená 5.3.1931. Kmeťová mala kurz pre vzdelanie učiteliek materských škôl a bola až z Ružomberku. Učila krátko, len do zahájenia nového školského roku a odišla do okresu Ružomberok.

1. septembra 1949 nastupuje za učiteľku Materskej školy v Dolných Držkovciach opäť Františka Ševelová.

Niet žiadnych dokladov o tom, v ktorých rokoch bola materská škola premiestnená z budovy kultúrneho domu, teda z miestnosti bývalej nemeckej školy, do priestoru bývalého notárskeho úradu. Bolo to pravdepodobne v r. 1949. V tejto budove MNV boli i kancelárie MNV, ale bývali tam aj nájomníci.

V tom období r. 1949 bolo už v Dolných Držkovciach založené Roľnícke strojové družstvo, ktoré bolo v roku 1950 pretvorené na Jednotné roľnícke družstvo v Dolných Držkovciach. JRD malo z počiatku len 14 členov a ich počet sa z roku na rok len veľmi pomaly zvyšoval. V roku 1954 malo JRD 24 členov a až v r. 1957 sa stalo celoobecným, kedy vstúpilo do JRD 38 roľníkov. JRD zaniklo v r. 1966 včlenením do Štátnych majetkov v Bánovciach nad Bebravou.

V období založenia JRD bol pri Štátnej detskej opatrovni v Dolných Držkovciach zriadený poľnohospodársky útulok, ktorý tvorili deti družstevníkov, aby ich matky mohli pracovať na JRD. Už v tomto útulku bola o deti celodenná starostlivosť s poskytovaním stravy. Od 1. januára bola štátna detská opatrovňa premenovaná na materskú školu.

V školskom roku 1950 sa dozvedáme, že do materskej školy chodilo 33 detí do jednej triedy rozmerov 4x4 m v budove MNV postavenej v r. 1920. JRD malo nad materskou školou patronát.

Funkcie riaditeľstva materskej školy vo všetkých obciach, a teda aj v Dolných Držkovciach, vykonávali učitelia národných škôl. Viac rokov bol riaditeľom Materskej školy učiteľ Národnej školy v Dolných Držkovciach Vojtech Kozinka. Ešte v r. 1958 sa dozvedáme zo záznamov, že riaditeľstvo MŠ vykonávala učiteľka národnej školy Františka Kozinková, ktorá 18. augusta 1958 odovzdáva riaditeľstvo Emílii Gálikovej. Predtým 22. augusta 1952 odovzdával riaditeľstvo MŠ Vojtech Kozinka Františke Ševelovej.  

V r. 1952 bolo v okrese Bánovce nad Bebr. 21 materských škôl zo 69 obcí. Ako sme uviedli, pri písaní tejto kroniky nebolo možné presne doložiť, ktoré učiteľky, pestúnky či kuchárky sa na tejto materskej škole vymenili. Zväčša len podľa výpovede vtedajších funkcionárov MNV a JRD sa po r. 1950 vymenili tieto učiteľky:

1946-1947 Zuzana Šulovská
1947 Františka Ševelová
1948 Mária Hostačná, Alica Valachová
1949 Brigita Kmeťová, Františka Ševelová
1952-1955 Anna Slaninková
1955-1956 Božena Mišáková
1956-1957  Mária Mišinová, Anna Srncová, Dorota Ďurčiová
1957-1961 Emília Gáliková
1962-1964 Emília Chocinová
1962-1963 Emília Manaková
1964-1968 Mária Chrasťanská, Irena Grosová, Ľudmila Veľká, Blanka Hrčková
1968-1970 Emília Madajová
1970-1971 Anna Berešová
1971-1973 Antónia Kováčová
Od 1973 Oľga Obertová    

V r. 1958 prestali vykonávať funkcie riaditeľom materských škôl učitelia alebo riaditelia národných škôl a funkcie riaditeľské začali vykonávať učiteľky materských škôl. V r. 1968 došlo k premiestneniu materskej školy z prednej časti budovy MNV do zadnej časti, kde zostala materská škola až do tohto roku, teda do rokov, v ktorých sa začala písať táto kronika. Priestory boli a sú nevyhovujúce a nedala sa tu zriadiť celodenná starostlivosť.

Od volieb do zastupiteľských orgánov v októbri r. 1976, kedy došlo k veľkej integrácii okolitých obcí Čuklasovce, Horné a Dolné Držkovce v jednu obec, bola Materská škola len v jednej z týchto obcí a to v Dolných Držkovciach. Z komunikačných dôvodov, ale i priestorových, nebolo možné a vyhovujúce zriadiť jednu Materskú školu pre deti od 3 do 6 rokov v jednej časti Dolné Držkovce pre všetky tri obce, alebo už časti Veľkých Držkoviec.

Preto z časti Horné Držkovce niekoľko domácností od roku 1976 deti do Materskej školy v Zlatníkoch, vzdialených asi 4 km. Do Zlatník totiž dochádzajú žiaci zo všetkých týchto zlúčených obcí do Základnej deväťročnej školy. A sú také náznaky, že v časti Dolné Držkovce školským rokom 1979/1980 zrušená úplne základná škola s ročníkmi 1-4 a všetci žiaci počnúc prvým ročníkom budú dochádzať do ZDŠ v Zlatníkoch. A práve rodičia takýchto školopovinných detí zo spomínaných obcí posielajú s týmito žiakmi aj ďalšie svoje malé deti do MŠ v Zlatníkoch. Po skončení MŠ ostanú deti riadne chodiť do ZDŠ v Zlatníkoch.

Ale i napriek tejto skutočnosti v šk. r. 1977/78 boli z časti Horné Držkovce zaškolené v MŠ v časti Dolné Držkovce 4 deti. V zmysle pokynov pre materské školy musia sa zaškoľovať v MŠ aspoň po dobu 6 mesiacov také deti, ktoré majú nastúpiť v tomto roku do ZDŠ, i keď MŠ vôbec nenavštevovali.

Tieto skutočnosti boli aj podnetom k tomu, že občiansky výbor v časti Horné Držkovce uvažoval po r. 1976 zriadiť Materskú školu v Horných Držkovciach. Pre malý počet detí do takejto MŠ v uvedenej obci ONV v Topoľčanoch zriadenie nepovolil.


Prosíme občanov, ktorí majú v domácom archíve staršie fotky z materskej školy (prostredie, učiteľky, žiaci, ...), aby ich priniesli na obecný úrad. Po skopírovaní budú vrátené majiteľovi.