SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Materská škola

Kontakt MŠ

Materská škola Veľké Držkovce

Zriaďovateľ: Obec Veľké Držkovce
E-mail: msv.drzkovce@gmail.com
Tel. číslo: 038/76 95 394
Adresa Veľké Držkovce č. 179,  PSČ 956 54

Zamestnanci

Riaditeľka: Ingrid Crhová
Učiteľka: Bc. Tatiana Rédekyová
Vedúca školskej jedálne: Mária Ježíková
Kuchárka: Zuzana Országhová
Školníčka: Jana Grajcárová
   

Rada školy pri MŠ V. Držkovce

 

Zástupca pedagogických zamestnancov: Bc. Tatiana Rédekyová
Zástupca ostatných zamestnancov: Mária Ježíková
Zástupcovia rodičov:

Ing. Andrej Matuška

Ing. Iveta Olbertová

Delegovaný zástupca zriaďovateľa: Rastislava Krištofová
zvolený predseda RŠ Rastislava Krištofová

 

Prevádzka MŠ je v čase od 6.30 – 15.30 hodiny na základe rozhodnutia zriaďovateľa.

 

 

O nás

     Materská škola je  štátnou materskou školou, poskytujúcou výchovu a vzdelávanie pre deti spravidla od 3 - 6 rokov, vo výnimočných prípadoch od 2 rokov veku – pokiaľ sú vytvorené podmienky.

    V prevádzke je od roku 1989, zriaďovateľom je Obec Veľké Držkovce.  Materská škola svojou  priestrannosťou a vybavením vytvára dobré podmienky na realizáciu  pohybových a výchovno-vzdelávacích zámerov. Budova je jednopodlažná, postavená v Dolných Držkovciach, z jednej z troch častí Veľkých Držkoviec, vedľa hlavnej cesty bez komunikácie pre chodcov. Pri materiálno-technickom zabezpečení spolupracujeme s obecným úradom Veľké  Držkovce, ktorý zabezpečuje  opravy a údržbu.

    Materiálno-technické podmienky sú primerané. Učebné pomôcky  a hračky obnovujeme a dokupujeme priebežne, podľa finančných prostriedkov. Materská škola  je vybavená počítačovou technikou, je zriadený internet. V rámci národného projektu EVSRŠ nám bola nainštalovaná interaktívna tabuľa a dodaný notebook s farebnou tlačiarňou, zakúpené boli edukačné softvéry na výchovu  vzdelávanie. V roku 2023 bol zakúpený dotykový monitor. V priebehu roka sme doplnili detskú aj pedagogickú knižnicu. Zakúpené boli aj moderné učebné pomôcky a hračky, CD,  náčinie a náradie na rozvoj pohybovej zdatnosti detí.

     V prednej časti predného dvora sa nachádza detské ihrisko pozostávajúce zo šmýkačky, lezeckej steny a hojdačiek. Školský areál poskytuje možnosti nielen na hru a pohybové vyžitie, ale aj na sezónne pozorovania. V zadnej časti školského areálu sa nachádza pieskovisko a bol obnovený terén školského dvora umelou trávou – z dôvodu bezpečnosti detí.

   Areál MŠ je oplotený, čím vyhovuje bezpečnostným predpisom a je zabezpečený kamerovým systémom.

     Z projektu obce bola zrealizovaná fotovoltaika (výroba zelenej energie, ohrev vody, kúrenie) a týmto sa zaraďujeme medzi ekologické materské školy. Vedieme deti k správnej recyklácii odpadu, čím prispievame k  čistejšej planéte.

Vzdelávací program

     Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

     Náš vzdelávací program má názov "Cesta za poznaním".


  „Cesta za poznaním“  vychádza z našej kľukatej cesty v rámci  zlúčenia  častí obcí Dolné Držkovce, Horné Držkovce a Čuklasovce, ktoré  patria pod obec Veľké Držkovce. Veríme, že deti budú odchádzať z našej školy obohatené o nové skúsenosti zo zážitkového učenia, v ktorom nadobudnú vedomosti v rôznych oblastiach - perceptuálno - motorických, kognitívnych, a sociálno -emocionálnych.

Učebné osnovy

     Vypracúvajú sa v rozsahu ustanovenom štátnym vzdelávacím programom. Učebné osnovy musia korešpondovať so vzdelávacími štandardmi

 • učebné osnovy s plánmi výchovno-vzdelávacej činnosti tvoria časť školského vzdelávacieho programu „Cesta za poznaním“
 • učebné osnovy budú podrobnejšie rozpracovávať učiteľky v týždňových  výchovno-vzdelávacích plánoch a je na flexibilite učiteľky ako bude štandardy vyberať a ako ich bude plniť.

MESIAC        OBSAHOVÉ CELKY           TÉMY        

 September       DOMA  V MŠ                           

 • Ja a moja materská škola
 • Ja a moji kamaráti
 • Ja a moja rodina   
 • Moja obec                                              

 Október           JESEŇ PANI BOHATÁ                

 • Ročné obdobie- štyri deti roka
 • Ročné obdobie - jeseň
 • Čaro našej záhradky
 • Jeseň života (úcta k starším)                                                                                             

November       V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH

 • Ľudské telo zdravý duch                          
 • Ľudské telo - funkcie                                                                      
 • Zdravá výživa
 • Zásady ochrany zdravia
 • Zima - ročné obdobie

December         ČAS VIANOČNÝ...                     

 • Mikuláš
 • Predmety a ich vlastnosti (bezpečnosť pri stromčeku)
 • Vianoce

Január               ZIMA, ZIMIČKA                         

 • Spoločenský život (prežité Vianoce)
 • Zvieratá a starostlivosť o ne
 • Zimné športy
 • Zima očami detí

Február              FAŠIANGY A KARNEVALY             

 • Vodné toky a ich význam
 • Fašiangy
 • Časové vzťahy (R,O,V)
 • Neživá príroda

Marec               KNIHA NÁŠ KAMARÁT               

 • Kniha (poézia, rozprávky)
 • Umelecko-náučná literatúra - knižnica
 • Zhotovenie knihy
 • Veľká noc

Apríl               JAR JE TU

 • Jar - ročné obdobie
 • Zvieratá a ich mláďatá
 • Rastliny a starostlivosť o ne
 • Stromy a kríky

 Máj                 ODKIAĽ SOM, SVIATKY           

 • Slovensko moja vlasť
 • Deň matiek
 • Dopravné prostriedky
 • Hviezdy a planéty
 • Deň detí

Jún                    LETNÉ RADOVÁNKY                 

 • Leto - ročné obdobie
 • Exotické zvieratá
 • Vítame leto - hmyz
 • Ukončenie školského roka

Cieľom  je:

 • podporovať komplexný osobnostný rozvoj dieťaťa
 • motivovať a rozvíjať psychomotoriku, poznanie emocionalitu
 • rozvíjať tvorivosť a predstavivosť v každodenných aktivitách
 • pomôcť dieťaťu formovať vlastnú identitu a získať životné kompetencie.

Rešpektujeme:

- rodinu dieťaťa predškolského veku

- vývinové špecifiká

- individuálne potreby, záujmy, schopnosti dieťaťa predškolského veku

- prirodzenú aktivitu dieťaťa, jeho experimentovanie

- špecifiká predškolskej výchovy a vzdelávania

- prepájanie tematických okruhov a vzdelávacích oblastí rozvoja osobnosti dieťaťa

- hrový charakter pedagogického procesu, vykonávaný prostredníctvom hier   a výchovy a vzdelávania

- potrebu pozorovania a diagnostikovania

- potrebu hodnotenia pedagogického procesu /hodnotenie deti, učiteľov /

     Jedným z najdôležitejších predpokladov úspešného pôsobenia učiteľa v MŠ je dobrá teoretická a praktická znalosť výchovných a vzdelávacích metód a zásad.

 

 

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole

 

     

     Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný podľa § 144 ods. 9 školského zákona oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

Ospravedlňovanie dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

 • Lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné sa predlžuje od 18.10.2021 na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.
 • Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 vyučovacích dní.
 • zákonný zástupca podpisuje za dieťa:
 1. potvrdenie o bezinfekčnosti (týka sa všetkých ochorení) po prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac kalendárnych dní
 2. pri neprítomnosti dieťaťa je potrebné odovzdať písomné ospravedlnenie

Ospravedlňovanie dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nepovinné

     Ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje.

     Zákonný zástupca podpisuje za dieťa:

 • potvrdenie o bezinfekčnosti (týka sa všetkých ochorení) po prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac kalendárnych dní.