SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

História

Veľké Držkovce

Vznikli v roku 1976 zlúčením 3 obcí - Dolné Držkovce (1970, 400 obyvateľov), Čuklasovce (1970, 314 obyvateľov) a Horné Držkovce (1970, 213 obyvateľov). Obec Držkovce sa spomína už v roku 1232 ako osada Filipa, syna comesa Dezidera. V roku 1400 sa obec spomína ako Dersk. V roku 1426 sa spomínajú Dolné Držkovce ako Also Dersk, 1497 Draskovec, 1525 Derskocz, 1773, Dolné Drsskowcze. Maďarský názov obce sa ustálil v podobe Alsó Drskóc. Dolné Držkovce boli kuriálnou obcou zemianského rodu Držkovský (Drskóczy, Draskóczi). V 15. a 16. storočí sa rozčlenil na rôzne vetvy s priezviskami Kun, Laskár, Repa, Reštien, Ziho, Ruin, Vlk (Farkaš) a Kováč. Časť držkovských zemanov uprednostňovala naďalej priezvisko utvorené z prídomku - Držkovský, Drškóci, Derskóczy. Všetky spomínané priezviská už nepatrili len pôvodnému rodu, ale aj rodinám, ktoré sa do Dolných Držkoviec priženili.

V roku 1598 mali Dolné Držkovce 22 šľachtických domov, v roku 1828 mali 20 domov a 219 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V 16. a 17. storočí je doložené pestovanie viniča. V roku 1673 v obci žili aj hrnčiarské a kožušnícke rodiny. Doplnkovým zamestnaním obyvateľov bolo v 17. a 18. storočí vtáčnictvo - chytanie a predaj lesného a poľného vtáctva. V 17. a 18. storočí v obci žili alebo vlastnili majetky ďalšie šľachtické rodiny, napr. Kurtdy, Krajcsi, Toman, Szakallos, Schurmann, Morvay, Dohnány. V starej zemianskej kúrii sa narodili Ľudovít (1830) a Mikuláš (1824) Dohnányovci - spolupracovníci Ľudovíta Štúra.

Ďalšou významnou osobnosťou, ktorá sa v obci narodila, bol nitriansky arcibiskup Dr. Karol Kmeťko (1875). Na území obce sa nachádzajú kultúrne pamiatky. Na bývalom notárskom dome je umiestnená pamätná tabuľa bratom Ľudovítovi a Mikulášovi Dohnánymu - štúrovcom a kultúrnym dejateľom a prvému slovenskému arcibiskupovi Dr. Karolovi Kmeťkovi. Ďalej je tu kostol sv. Cyrila a Metoda (1931) a bývalý notársky dom.

Horné Držkovce

Vznikli pravdepodobne delením majetku rodu Držkovských a jeho dedičov. Prvá písomná zmienka je z roku 1358. V roku 1515 sa spomínajú ako Felsew Derskfalva, 1773 ako Horné Drsskowcze, maďarsky Felso Drskóc (Felsodraskóc). V roku 1598 mala obec 15 domov, v roku 1784 31 domov a 155 obyvateľov, 1828 16 domov a 146 obyvateľov. V 17. a 18. storočí sa spomínajú v obci viaceré zemianské rodiny - Striha, Slobodník, Staňo, Váczy, Ztuparič, Redeky, Peťko a ďalšie. V obci sa nachádza kultúrna pamiatka - kaplnka (1900).

Čuklasovce

Spomínajú sa v roku 1352 ako Chuklaz, 1598 Cwklssocz, 1773 Cžuklasowcze, maďarsky Csuklász. Boli kuriálnou dedinou zemianskeho rodu Čuklasovských (Csuklasóczi, Csuklaszi) a ich dedičov. V roku 1352 sa spomína zeman Štefan z Čuklasoviec. Iný Štefan z Čuklasoviec bol v roku 1514 a 1523 vo funkcii kráľovho človeka. V roku 1523 mal v obci majetky Pavol Csuklász (Čuklás) z Malých Oponíc. V nasledujúcich storočiach sa v obci spomínajú ďalšie zemianské rodiny, napr. Borčický, Rybár (aj Rybárik), Maríkovský, Kvašovský, Kmetd, Ghilányi a iné.

V Čuklasovciach sa narodil Ján Morvay (1808). Pochádzal zo šľachtickej rodiny. Otec Ján a matka Františka rod. Dvorecká. Vyštudoval teológiu v Trnave (1828) a stal sa farárom v Dubníku (1840-1842). Patril k bernolákovcom. V roku 1831 preložil do slovenčiny a vydal príručku proti cholere. Bol tabulárnym sudcom Komarňanskej župy. Podľa kongregačného zoznamu trenčianskej šľachty z roku 1748 patrili rodiny Morvayovcov medzi zemepanské rody Záhorského (okolie Bánoviec) okresu i medzi kurialistov v Držkovciach.

V roku 1598 mala obec 18 zemianských domov, 1784 30 domov a 188 obyvateľov, 1828 24 domov a 136 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Všetky 3 obce zostali kuriálnymi (zemianskými) obcami až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Táto skutočnosť ovplyvnila aj symboliku týchto obcí. Dolné a Horné Držkovce si vytvorili vlastné pečatidlá až v 19. storočí. Zostali po nich nápisové pečate s prvkami šľachtických erbov. Obec bola zemianskou až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Symbol Čuklasoviec čerpá zo znaku Habsburgovcov, ktorí boli v roku 1526 - 1918 uhorskými kráľmi. V obci sa nachádza kultúrna pamiatka - zvonička, ktorá slúži svojmu účelu dodnes.

Súhrnné informácie

Významné osobnosti

Zemani
 1. Medňanský
 2. Šandor
 3. Pavlo
 4. Pospíšil
Menší zemani
 1. Lída Becková
 2. Šimlo
 3. Márer - Ján Dvorecký a Štefan Máčik
 4. Hodoši
 5. Dohnányi
 6. Šimúnyi
 7. Schurman Szulaj - Jakvert
 8. Ulrich
Notári
 1. Szulaj - statkár
 2. Kmeťko Karol - otec arcibiskupa, do roku 1881
 3. Ondrejkovič Štefan, do 30.3.1919
 4. Paštinský František, od 1.4.1919 do 20. júna 1924
 5. Švec Štefan - pridelený notár Mikuš Valent - 1927
 6. Martiš František - 1943 - pomáhal Peter Krcho
 7. Marček Koloman - 1943 - pomáhal Aladár Mucha
 8. Rudolf Šimko - 27.8.1945 - 18.6.1946
 9. Jozef Mikloš - 19.6.1946
Partizáni
 1. Karol Blaško - 1944 3/1945 - rodák z Dolných Držkoviec - zastrelený
 2. Ľudovít Madaj - spáchal samovraždu
 3. Pavol Homola
Revolučný MNV
 • predseda - Ján Košťál - 1945
 • predseda - Pavol Valko - 18.11.1946
 • podpredseda - Ján Blaško
 • pokladník - Vojtech Madaj
Arcibiskup Dr. Karol Kmeťko - 12.12.1875 - rodák z Dolných Držkoviec
Kánonik Dr. Michal Beňo - 1.2.1880
Štúrovci Ján Morvay - 7.7.1808 - z Čuklasoviec
Ľudovít a Mikuláš Dohnány - z Dolných Držkoviec
Okresný náčelník

   Dr. Aladár Ondrejkovič - 2.6.1889

Obecný hájnik

Ján Kopecký

Pokladník

Tomáš Weiss

 

Obyvateľstvo

Obyvateľstvo: Rok 1919
 • starosta Ján Košťál
 • zástupca Štefan Varényi, Guričan Štefan
 • 34 domov
 • 268 obyvateľov
 • 118 užov
 • 150 žien
Národnosti:
 • 212 Slovákov
 • 56 Nemcov
Náboženstvo:
 • 240 rímsko-katolíkov
 • 28 evanjelistov

 

Udalosti

Udalosť: Rok/Dátum: Poznámka:
Zakúpenie motorovej striekačky   typ E11 me 10 4P
20.8.1934 zakúpená
5.9.1934 dodaná
8.9.1934 preskúšaná
Elektrifikácia 29.12.1943 firma Tiberghien Trenčín
Stavba cesty začiatok novembra 1947 Dolné Držkovce - Dvorec
Premávka autobusu 1951 Dubodiel - Bánovce nad Bebravou, cez Ruskovce
Vybudovanie rozhlasu 1952

 

Inštitúcie

Dolné Držkovce
Inštitúcia: Rok: Predstavitelia: Funkcia: Poznámka:
Obvodný notársky úrad 1889-1945
Obvodný úrad miestnych národných výborov 1945-1950
Miestny národný výbor (MNV) 1950
1948 Jozef Valach predseda do 1953
1954 Vojtech Madaj do 1961
1952 Pavel Pavle tajomník do 1953
1954 Peter Krcho do 1966
1950 Ján Rédeky matrikár
1955 Emil Mihálech
1960 Aladár Mucha matrikár + administratívny pracovník
1977 Emília Koreňová
do 1971 Martin Ďurči tajomník Dolné Držkovce
do 1973 predseda
1972-1976 Ján Országh tajomník
1973 Stanislav Otto predseda na úväzok
1971-1976 poslanec ONV
1976-1989 predseda - pre zlúčenú obec Veľké Držkovce od r. 1990 starosta obce Veľké Držkovce
1977 Štefan Petrík tajomník
1982-1990 Emil Mihálech
Obecný úrad 1990
1990 Stanislav Otto starosta do 11.1.2011
1990-1995 Jozef Jánošík zástupca starostu  
1996 Ing. Marián Čerňanský do 11.1.2011
2011 starosta
1982 Terézia Muchová samostatný referent
2006 Zdenka Jánošiková matrikár
2000 Barbora Dudáková samostatný referent
Národná škola 1922 -1976
1950-1979 Vojtech Kozinka riaditeľ školy
Františka Kozinková učiteľka rod. Beňušková
Materská škola 1953 Anna Slaninková učiteľka z Uhrovca
Hlinková ľudová strana 1943 -1944
Roľnícke strojové družstvo 1948-1950
Jednotné roľnícke družstvo (JRD) 1951 Valach Jozef predseda cca 50-60 ha
1952 Mutňanský Kazimír predseda  
1953 Ondrej Veľký predseda
Štátny majetok 1967-1996
MVL AGRO s.r.o. 1997 od volieb v r. 1976 časť Veľkých Držkoviec
Hasičské skladisko 1927   obecné, pristavené
Poštovňa 1931   od 15.5. patrili obce Cimenná, Čuklasovce, D. a H. D.
Telefónna hovorňa 1937   26. marec
Detská opatrovňa (pre D. a H. D. v kultúrnom dome) január 1947 Zuzana Šulovská opatrovateľka z Ruskoviec
od 1.9.1947 Mária Hostačná vedúca rod. Petríková z Dubodiela
Okrsok verejnej bezpečnosti 1953 František Šelméci okrskár v budove MNV
Predajňa textilu 1954 Šelméciová Pavlína vedúca manželka okrskára
Miestny dozorný výbor (MDV) 1951 Ondrej Veľký  
Lídia Madajová vedúca obchodu a hostinca
Štátna traktorová stanica 1951  
Strojno-traktorová stanica 1953 Ondrej Matúška vedúci  
Klementína Miklošová pracovníčka
Ľudové spotrebné družstvo 1951  
Dedinské spotrebné družstvo 1954 Ján Dúcky predseda zo Zlatník
  František Petrík člen z Dubodiela
Martin Ďurčí účtovník z tunajšej obce
Horné Držkovce
Inštitúcia: Rok: Predstavitelia: Funkcia: Poznámka:
Miestny národný výbor (MNV) 1951-1976   od volieb v r. 1976 časť Veľkých Držkoviec
do 1976 Ján Lastovica predseda
  Ján Rédeky tajomník
Jednotné roľnícke družstvo (JRD) 1950-1966 od r. 1967 štátny majetok Bánovce n/B.
Čuklasovce
Inštitúcia: Rok: Predstavitelia: Funkcia: Poznámka:
Miestny národný výbor (MNV) 1950-1976 od volieb v r. 1976 časť Veľkých Držkoviec
do 1976 Ján Géci predseda
Štátny majetok 1950-1966   Motešice
od r. 1967 Bánovce n/B.
Národná škola 1919-1976 obdobie existencie
1950-1979 Pavlen riaditeľ školy
Jozef Toma riaditeľ školy
Tomová učiteľka
Hlinková ľudová strana 1943 -1944

 

Kultúrne pamiatky

Časť: Pamiatka: Poznámka: Vlastník:
Dolné Držkovce kostol zasvätený Cyrilovi a Metodovi cirkev
pamätné tabule bratia Mikuláš a Ľudovít Dohnány - štúrovci, rodáci obec
Dr. Pavol Kmeťko, prvý slovenský arcibiskup, rodák
Horné Držkovce kaplnka 1900 cirkev
kultúrny dom 1959 obec
Čuklasovce zvonica obec
kostol postavený v r. 2006, zasvätený Nanebovzatie Panny Márie cirkev
kultúrny dom 1958 obec

 

Osveta

Dolné Držkovce
Meno: Roky: Funkcia:
Vojtech Kozinka   vedúci osvetovej besedy
Ladislav Poštrk   vedúci osvetovej besedy
Emil Jánošík   vedúci osvetovej besedy
Horné Držkovce
Meno: Roky: Funkcia:
Daniela Sidorová   vedúca miestneho osvetového strediska
Čuklasovce
Meno: Roky: Funkcia:
Jozef Toma   vedúci osvetovej besedy
Pavel Petrík do 31.12.2008 vedúci miestneho osvetového strediska
Marián Mihálka od 1.1.2009 vedúci miestneho osvetového strediska